Consultants

Dr Gayana Amiyangoda

Dr Harishanthi Mahendra niroshan

Dr Anuradha Jayasuriya

Dr Udai Wijethunga

Dr Buddhi Gunasekara

Dr Dilhara Senani Gamage

Dr Chamila Lakmini

Dr Kavinga Gamage

Dr Chinthana Dematapitiya